Squid helpers

Authentication
Protocol
Scheme
Control SystemSquid Version
basicdb v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
basicgetpwnam v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
basicldap v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
basicmsnt multi domain v4   3.5  
basicncsa v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
basicpam v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
basicradius v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
basicsasl v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
basicsspi v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
digestfile v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
negotiatekerberos v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
ntlmsspi v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
Access Controls
ChecksControl SystemSquid Version
groupad v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
delayerv4   3.5  
useripedirectory v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
useripfile v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
groupkerberos ldap v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
groupldap v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
grouplm v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
sessionv4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
sessionsql v4   3.5   3.4   3.3  
quotatime v4   3.5   3.4   3.3  
groupunix v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
groupwbinfo v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
URL mangling
storeid rewritefile v4   3.5   3.4  
url rewritelfs v4  
Logging Daemons
logdb v4   3.5   3.4   3.3  
Other Manuals
cachemgrv5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
squidv5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
squidclientv5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1  
basic popv4   3.5  
ssl crtdv4   3.5   3.4   3.3   3.2  

 

Introduction

Documentation

Support

Miscellaneous

Web Site Translations

Mirrors